หนัาหลัก
 
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
ปีที 17 ฉบับที่ 1
January-April 2564
ปีที 16 ฉบับที่ 3
September-December 2563
ปีที 16 ฉบับที่ 2
May-August 2563
ปีที 16 ฉบับที่ 1
January-April 2563
ปีที 15 ฉบับที่ 3
September-December 2562