สำหรับ ระบบ R-System Plus (ตัวใหม่) ตัว username เเละ password จะใช้ตัวเดียวกับที่ใช้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ส่วนระบบ R-System (ตัวเก่า) ยังคงใช้ username เเละ password เดิม

 
   
 

เข้าเว็บไซต์ R-System Plus (ตัวใหม่) เพื่อยื่น หรือ ตรวจสอบสถานะของทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

 
 

 

เข้าเว็บไซต์ R-System (ตัวเก่า) เพื่อตรวจสอบสถานะของบทความ หรือ ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558-2560  
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460
© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th